ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
ID 1000703
Related Station ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
Name
Type ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ
Remarks ΝΕΦΩΣΗ
Manufacturer
Model
Start Date 1899/01/01
End Date 1931/12/31
Timeseries