ΛΑΜΙΑ
ID 1000803
Related Station ΛΑΜΙΑ
Name
Type ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ
Remarks ΝΕΦΩΣΗ
Manufacturer
Model
Start Date 1893/10/01
End Date 1931/12/31
Timeseries