ΜΑΚΡΥΡΑΧΗ
ID 20004307
Related Station ΜΑΚΡΥΡΑΧΗ
Name
Type ΘΕΡΜΟΥΓΡΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1983/01/04
End Date
Timeseries