ΠΑΓΚΡΑΤΑΙΙΚΑ ΚΑΛΥΒΙΑ
ID 20020202
Related Station ΠΑΓΚΡΑΤΑΙΙΚΑ ΚΑΛΥΒΙΑ
Name
Type ΧΙΟΝΟΤΡΑΠΕΖΑ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1953/03/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
767 ΧΙΟΝΙ Ημερήσια - 1 day(s) mm 20020202 1953/03/01 08:00 2019/04/30 09:00