ΣΚΡΑ
ID 20032601
Related Station ΣΚΡΑ
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 19/02/1997, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, Α.Μ. 325, ΔΕΚΑΠΛ/ΚΟ, DΕσ=19.0cm, H=1.52m, ΟΡΙΖ/ΣΗ ΚΑΛΗ, ΣΩΛ. ΑΝΑΓΝ. ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΔΕΝΙΣΜΕΝΟΣ
Manufacturer
Model
Start Date 1965/10/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1096 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Ημερήσια - 1 day(s) mm ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) Τα δεδομένα από 1997-08-01 00:00 ως 2002-01-01 00:00 ψηφιοποιήθηκαν από ENM και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων το Σεπτέμβριο 2013. 20032601 1965/10/01 08:00 2019/12/31 00:00