ΓΕΦ. ΚΟΚΚΟΡΗ (ΠΟΤ.ΛΟΥΣΙΟΣ) -

Drag over the overview diagram and zoom to a specific period of time.

Timeseries Diagram

Download time series

ID 1310
Related Station ΓΕΦ. ΚΟΚΚΟΡΗ (ΠΟΤ.ΛΟΥΣΙΟΣ)
Name
Variable ΣΤΑΘΜΗ (ΠΛΗΜΜΥΡΑ)
Unit Of Measurement m
Precision None
Time Zone EET (UTC+0200)
Remarks
Instrument 20024601
Start Date 1951/03/26 12:00
End Date 1968/12/10 12:00
Time stamps properties
Time scale Variable step
Timestamp regularity Time step is not strict
Time stamps reference Instantaneous values